Polish Team

  • poland

🇵🇱Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Od 1962 r. działa jako organizacja non-profit. Posiada struktury wojewódzkie (16 jednostek) i stowarzyszone z nimi struktury lokalne (234 jednostki). WOPR jest członkiem FIS, a następnie ILS od 1971 roku. Celem WOPR jest zmniejszenie liczby utonięć.
Cel ten osiąga poprzez:
* organizacje pogotowia ratunkowego, ochrony akwenów wodnych i ratownictwa ludzi – realizowane są poprzez terenowe jednostki WOPR. Są to ratownicy na strzeżonych basenach i plażach oraz grupy operacyjne reagujące na wypadki utonięcia i działające w sytuacjach kryzysowych (np. powodzi). Od 2012 r. ratownictwo wodne w Polsce może być organizowane także przez inne przedsiębiorstwa komercyjne niebędące członkami struktur WOPR na zasadzie usługi komercyjnej.
* szkolenie ratowników wodnych i instruktorów według programów ILS (wymagania komercyjne są niższe niż wymagania WOPR/ILS) – na poziomie programowym realizują je WOPR, a na poziomie wykonawczym jednostki WOPR.
* działania profilaktyczno-edukacyjne w postaci:
* profilaktyka wśród dzieci i młodzieży
* nauka pływania i ratownictwo wśród dzieci i młodzieży
* ratownictwo wodne.

Ratownictwo wodne
WOPR uczestniczy w akcjach ratunkowych od 1978 roku, kiedy to reprezentacja narodowa po raz pierwszy oficjalnie wystartowała. Już wtedy zwyciężyła kobieca reprezentacja Polski, męska zajęła trzecie miejsce, a Zofia Krawczyk zdobyła trzy złote i jeden srebrny medal w quadathlonie.
Startowaliśmy we wszystkich mistrzostwach Europy i świata, w 2017 i 2022 roku w The World Games, a w ostatnich latach w Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – wszędzie z sukcesami medalowymi.
W tej chwili mamy trzy tytuły mistrzowskie w europejskich sztafetach, rekord świata w sztafecie 4×50 m przez przeszkody kobiet oraz kilka tytułów wicemistrzów.
Obecnie Ratownictwo jest praktykowane w jednostkach i klubach sportowych pod okiem blisko 200 trenerów i instruktorów. Zawody nadzoruje zespół ponad 100 sędziów, w tym 21 z uprawnieniami międzynarodowymi.

🇬🇧Water Volunteer Rescue Service

It has been operating as a non-profit organization since 1962. It has voivodship structures (16 units) and local structures associated with them (234 units). WOPR has been a member of FIS and then ILS since 1971. WOPR’s goal is to reduce the number of drownings.
It achieves this goal by:
* Organizations of the rescue service, protection of water areas and rescue of people – are carried out by WOPR local units. These are lifeguards at guarded swimming pools and beaches as well as operational groups responding to drowning accidents and acting in crisis situations (e.g. floods). Since 2012, water rescue services in Poland can also be organized by other commercial enterprises that are not members of WOPR structures on the basis of a commercial service.
* Training of water lifeguards and instructors according to ILS programs (commercial requirements are lower than WOPR/ILS requirements) – at the program level it is carried out by WOPR, and at the executive level by WOPR units.
* Preventive and educational activities in the form of:
– Prevention among children and adolescents
– Learning to swim and rescue among children and teenagers
– Lifesaving.

Lifesaving.
WOPR has been participating in the lifesaving for a year 1978 when the national team officially started for the first time. Already then, the female Polish team won, the male team took third place, and Zofia Krawczyk won three gold and one silver medal in quadathlon.
We competed in all European and world championships, in 2017 and 2022 in The World Games, and in recent years in the World Military Sports Games – everywhere with medal successes.
At the moment, we hold three championship titles in European relays, a world record in the women’s 4×50 m obstacle relay and some titles of vice-masters.
Currently, Lifesaving is practiced in sports units and clubs under the supervision of nearly 200 trainers and instructors. The competition is supervised by a team of over 100 referees, including 21 with international qualifications.s